Secundaire literatuur over Petronella Moens

 

Aalberts, Henk,De kleine Suse Bronkhorst, aantekeningen bij een kinderboek van en vergeten schrijfster’, Amsterdam 1977-1978, [DNL 3622].

Ackere-Doolaeghe, Maria van,  Petronella Moens: Hollands blinde dichteres, Mijne Noordnederlandsche kunstvriendin in België herdacht in 1872, Antwerpen 1872.

Grafkrans voor Petronellla Moens’, in: Vereenigde dichtwerken van Vrouwe Maria van ASckere-Doolaeghe, 1e dl. 1826-1850, Diksmuide 1876, p. 42-46.

Baggerman, Arianne & Rudolf Dekkers,  Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck, [1780-1798], Amsterdam z.j. [2004], 361, 369, 513.

De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. Eindredactie Nettie Heimeriks en Willem van Toorn, Amsterdam 19902, 176, 213,231, 232, 268-271, 281, 620, 632.

Boos,Carla, Bataven! Zijt eensgezind....en trouw, in: Historisch Nieuwsblad, 23 2014, p.22-29

Buijnsters, P.J. en Leontine Buijnsters-Smets, Lust en Leering, Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw, Zwolle  2001, p. 17,19, 30-37, 41-43, 53, 145, 148-149, 170, 200, 287, 347, 425.

Cornelis, J.Ch., ‘Twee letterkunstenaars in ons gewest’, in: Jaarboek van de Heemkundige  Kring West Zeeuwsch Vlaanderen 1969/1970, p. 126-137.

Duijx, Toin, Petronella Moens, in : Lexicon jeugdliteratuur 1990, p.1- 4.

Everard, Myriam, ‘Een oude heer in de Hof van Eden’, in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 13 (1993), Amsterdam 1993, p. 109-121,

Ziel en zinnen, over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw, Groningen 1994.

Fleanende Krie, De, Bolsward mei 1985, sept. 1985, mrt. 1986, mei 1986.

Fries Dagblad, 6 april 1985.

Fritschy, Wantje, ‘Vrouwen in de Nederlandse samenleving tussen 1780 en 1830. Beelden, ideaalbeelden en werkelijkheid’, in: Wantje Fritschy & Joop Toebes [red]. Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830,  Nijmegen z.j. [1997], 185-214.

Fruin, Eva, ‘Aardenburg van Petronella Moens’, doctoraalscriptie, Amsterdam z.j.

Gemert, Lia van, ‘De blinde verlichte Petronella Moens’in: Met en zonder lauwerkrans, Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd, 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam 1997, p. 742-754,

 [ met Ans J. Veltman-van den Bos] ‘Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770/1850’, in: Nederlandse letterkunde 2 (1997), Groningen, p. 258-268. (zie ook DBNL).

Lia van Gemert, ‘Echte helden zie je zelden. Idolen in het Nederlandse epos’, in: De Achttiende Eeuw, Hilversum 2006-1, p. 22-38. Themanummer Idolen in de achttiende eeuw.

Graauwmans, Willy, ‘De jonge Sofia, aantekeningen bij een jeugdboek van een vergeten schrijfster’, z.pl. 1978.

Hagen, Edwina,  januari 2008:  lemma Petronella Moens in:

                      Digitaal Vrouwenlexicon van  Nederland.

-         ‘Een meer of min doodlyken haat’ Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800, Nijmegen 2008, 44, 119, 122-123, 243, 254, 260, 286, 295.

Hagenaars, A. & F. Mink, eds., Zoom op Bergen. 500 Jaar literatuur in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 1992, 36-45.  

Hanou, André, ‘De Loge Parterre’ in: ‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw, Hilversum, 1995, 44.

 

Onder de acacia,  Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges vóór 1830, Leiden 1997, 4, 139.

Harder, Rita, ‘Petronella Moens, een geëngageerd schrijfster uit de achttiende eeuw’, kandidaatsscriptie, Historische Letterkunde, UVA 1980.

Dini Helmers, Bilderdijks Odile,www.boekscout.nl , 2015.

Hoek, P., ‘ Uit de oude school, Emblemata voor kinderen’, in: Den gulden Winckel, Amsterdam, oktober 1913, januari 1914.

Jensen, Lotte : De verheerlijking van het verleden, Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw, Nijmegen 2008, 28, 97.

- 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw, Hilversum 2001

-Lang leve de dode dichter!'in: Spiegel der Letteren 56 (2014) nr.3 p.249-277

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lang

Komrij, Gerrit, De Nederlandse kinderpoëzie in duizend en enige gedichten, Amsterdam 2007, 53-59.

Krol, Ellen, De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800-1840, Hilversum 1997, 213, 215, 221n, 257, 324, 328n.

D.F.C. Kuperus, ‘Gerrit Verdooren (1757-1824), Enige bijzonderheden over Gerrit Verdooren CMWO in leven Heer van Asperen, vice-admiraal in dienst van Z.M. de koning der Nederlanden’, in: Gens Nostra, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 2006.

Leeuwarder Courant, 12 april 1985.

Moens, A., De familie Moens in Nederland, 1976,

Genealogie van de familie Moens in Nederland 1280-1978, 1984.

Mulder-Gregoire, Monique,  ‘Petronella Moens’ Kleine Willem, of het huisgezin van de heer Lausbach, aantekeningen bij een kinderboek van een vergeten schrijfster’, Amsterdam 1977-1978, [DNL 3621]. 

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 2.

Sturkenboom, Dorothé, Spectators van Hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende  eeuw, Hilversum 1998, 43-47, 312, 328, 338, 340n, 341.

Veltman-van den Bos, Ans J.,

 Petronella Moens (1762-1843), De Vriendin van ’t Vaderland, Nijmegen 2000,

 ‘Petronella  Moens, dichteres en pamflettiste’, in: Leeuwarder Courant, 29 januari 1993,  

‘Kubaard herdenkt 150e sterfdag van Petronella Moens’, in: Bolswarder Nieuwsblad 1993,

 ‘Petronella Moens’, in: Literatuur zonder leeftijd, Leiden zomer 1993, p. 84-100,

‘Petronella Moens en de opvoedingsidealen in de achttiende eeuw’, in: Nieuwsbrief Stichting Vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd, Utrecht juni 1993, p. 5-10,

 ‘Petronella Moens, een verlichte blinde’, in: VVG vrouwengeschiedenisblad, Amsterdam, oktober 1994, p. 4/5,

[zie Lia van Gemert] ‘Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770-1850’, in: Nederlandse letterkunde 2, (1997-3), p. 258-270, (zie ook DBNL)

‘Alle genieën beginnen in de kinderkamer, Petronella Moens (1762-1843) als opvoedster’, in: Boekenpost , mei/juni 1998, p. 19-21,

‘Petronella Moens en haar vriendenkring’, in: De Achttiende Eeuw 31 (1999-1), p. 21-34,

‘Katootje en de appels, of Petronella Moens en de lieve kleinen’, in: Leesgoed (27) 2000 (5),

‘Vers van de pers, besprekeing proefschrift’, in: Mededelingenblad Heemkundige Kring    West- Zeeuws-Vlaanderen, 33e jrg. Nr. 2 volgnr. 12206/2000,

 ‘Aardenburg, or the educational paradise of Enlightenment of Petronella Moens’, in: Migration, Minorities and Multiculturalism in European Youth Literature, Bern 2001, 

[met Jan de Vet] Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika van Petronella Moens, Amsterdam 2001,

‘Burgerschap’ in: Theatraal veranderen, Deventer 2003.

''Leven met de dood. Petronella Moens aan Mr. Daniël Hermannus Beucker Andreae, 20 september 1822' in: Papieren betrekkingen, Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd,  [red. P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst, H.J.M.Nellen], Nijmegen 2005, p. 289-298.

 

Veltman- van den Bos, A.J. ‘Eva in het paradijs. Gender en etniciteit in Moens’ideale maatschappij’, in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis no. 26, Amsterdam 2006, p. 105-125.  Themanummer: Idealen en illusies, Gender en utopieën.

Veltman-van den Bos, Ans J.,  ‘Petronella Moens en De vriendin van ’t vaderland: een   parlementair journaliste avant la lettre’, in: Pieter  van Wissing [red.] Stookschriften, Pers en politiek tussen 1780 en 1800, Nijmegen 2008, 271-284.

Vet, Jan de [ met Ans Veltman]: Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika van Petronella Moens, Amsterdam 2001,

- [ met W. Delsman] ‘Een onbekend Hebreeuws sonnet uit de negentiende eeuw’, in: Alef Beet, 13e jrg. No.1 juli 2003.

Vijselaar, Joost, De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme 1770-1830, Nijmegen 2001, 350,387-391, 425-426, 436, 454.

 

Vries, Anne de, Van Alphen tot Zonderland, De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden, verzameld door Anne de Vries, Amsterdam 2000, 43-44.

 

Vries, Leonard de, Bloempjes der Vreugd voor de Lieve Jeugd[ ..] Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes. Alles tezaemen gerangschikt door Aldert Witte, Amsterdam 1958,  67-72; In 1982 verscheen te Bussum een enigszins verkorte herdruk. 19823, 57-62.  

Vries, Marleen de, ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud. Vrouwen in letterkundige genootschappen 1772-1800’, in: De Achttiende Eeuw 31 (1999) 2, p. 187-213. (zie ook DBNL).  

- Beschaven! Letterkundige Genootschappen in Nederland 1750-1800, Nijmegen 2001.

Vuyk, Simon, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800, Amsterdam 1995, 127, 129, 145, 177.

 

Wall, Ernestine van der & Leo Wessels [red.], Een veelzijdige verstandhouding, Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850, Nijmegen 2007, 26. 

 

Warnsinck, Willem Hendrik & Decker Zimmerman, Johannes, Petronella Moens, Utrecht 1843.